15

Wolontariat 2015

Sprawozdanie z działalności wolontariatu w roku 2015

W roku 2015 w ramach porozumienia o świadczeniu usług wolontariackich z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pracowało na rzecz Ośrodka 17 osób oraz 8 osób oddelegowanych do pracy w GOPS w ramach porozumień ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Warszawie. Dodatkowo ok. 40 wolontariuszy udziela się w ramach wolontariatu akcyjnego. Około 80 % wszystkich wolontariuszy stanowią kobiety, ok 20% -mężczyźni. Wolontariusze wspierający GOPS w większości są w wieku gimnazjalnym, natomiast należy zauważyć, iż w ostatnim czasie wolontariat w Gminie Michałowice staje się popularny już nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dla osób w wieku średnim oraz senioralnym. Łącznie w 2015 r. wolontariusze przepracowali ok. 1911 godzin.

Wydarzenia w których brali udział wolontariusze.

W 2015r. wolontariusze dwukrotnie brali udział w akacji „Podziel się z sąsiadem”.

 • W dniach 20.03-28.03.2015 r. - 32 wolontariuszy. W akcji wzięło udział 7 sklepów z terenu gminy. Łącznie zebrano 390 kg żywności, z czego powstało 47 paczek żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy. Łącznie przepracowali 80 godzin.
 • W dniach 11.12-19.12.2015 r. - 22 wolontariuszy. W akcji wzięło udział 10 sklepów z terenu gminy. Łącznie przygotowano 63 paczki dla najuboższych klientów GOPS. Łącznie przepracowali 55 godzin.

Zbiórki żywności odbywały się we współpracy z Hufcem ZHP Pruszków.

 • W miesiącach listopad-grudzień wolontariusze wskazani przez GOPS (8 os.) pomagali przy ogólnopolskiej akcji "Szlachetna Paczka". Łącznie przepracowali 648 godzin.
 • Pomoc przy wydarzeniach w ramach projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju” – warsztaty dla rodziców i dzieci w ramach Akademii Dobrego Rodzica – Wolontariusze pomagali w pracach organizacyjnych oraz w opiece nad dziećmi.
  • 18.04.2015 – 2 wolontariuszy - przepracowali łącznie 4 godziny
  • 16.05.2015 – 11 wolontariuszy – przepracowali łącznie 44 godziny
 • W dniu 31.05.2015r. z okazji Dnia Matki i Dziecka zorganizowano Piknik Rodzinny – wzięło udział 5 wolontariuszy. Łącznie przepracowali 20 godzin.
 • Dni Gminy Michałowice 21.06.2015. W pomocy w przygotowaniach i przebiegu wzięło udział 21 wolontariuszy łącznie przepracowali 45 godzin.
 • Piknik pełen opowieści – 18.07.2015 r. w Bibliotece w Komorowie – 5 wolontariuszy-animatorów – prace organizacyjne, animacja dzieci – malowanie buziek, modelowanie balonów, puszczanie baniek mydlanych. Łącznie przepracowali 25 godzin.
 • Piknik pożegnanie jesieni w Regułach – 3.10.2015 r. – 18 wolontariuszy-animatorów – prace organizacyjne, animacja dzieci – gry planszowe, modelowanie balonów, malowanie buziek, puszczanie baniek mydlanych. Łącznie wolontariusze przepracowali 54 godziny.
 • Obchody Święta Niepodległości – 11.11.2015 r. – 16 wolontariuszy – prace organizacyjne. Łącznie wolontariusze przepracowali 48 godzin.
 • Mikołajkowa Niespodzianka w dniu 05.12.2015r. w Regułach w Urzędzie Gminy wzięło udział 28 wolontariuszy. Pomagali w sprawach organizacyjnych i porządkowych, bawili się z dzieci i zachęcali do udziału w atrakcjach przygotowanych przez GOPS – malowanie buziek, modelowanie balonów, warsztaty plastyczne. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 130 dzieci w wieku od 3 do 12 lat, z rodzin objętych pomocą GOPS Gminy Michałowice. Łącznie wolontariusze przepracowali 72 godziny.

Projekty

- Projekt „Animacja czasu wolnego poprzez pedagogikę zabawy i cyrku w działaniach lokalnych i profilaktyce uzależnień”

Projekt był skierowany do ok. 30 osób - wolontariuszy w wieku od 13 lat, chętnych do nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu animacji dzieci i młodzieży oraz pedagogiki zabawy i cyrku. Projekt powstał w oparciu o zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Michałowice na rok 2015 r. Do celów projektu należały m.in.

 1. Nabycie umiejętności i wiedzy z zakresu animacji dzieci i młodzieży oraz pedagogiki zabawy i cyrku przez grupę wolontariuszy. Jednorazowo w warsztacie może wziąć udział maksymalnie 30 osób.
 2. Wykorzystywanie nabytych umiejętności przez wolontariuszy podczas wydarzeń gminnych - festynów, warsztatów i imprez dla dzieci i młodzieży.
 3. Zapobieganie występowaniu zachowań negatywnych/ryzykownych
 4. Integracja młodzieży/alternatywa na spędzanie wolnego czasu/kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań wśród młodzieży/nauka tolerancji/niedyskryminacji/samodzielności/komunikacji/pracy z dziećmi/pracy w grupie i z grupą

W ramach projektu sfinansowano 9 warsztatów – łącznie 39 godzin dydaktycznych w okresie od lutego do grudnia 2015 r. Organizacja warsztatów została sfinansowana z kilku źródeł:

 1. W ramach projektu „Wolontariat–szansa dla integracji” jest współfinansowane z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji (20 godzin) - na podstawie porozumienia ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Warszawie
 2. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Michałowice na rok 2015 r. – 8 godzin
 3. W ramach projektu "Aktywnie do rozwoju" realizowany w ramach priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - 10 godzin.

W ramach projektu zrealizowano następujące warsztaty/szkolenia:

 1. Warsztat Animacja dzieci i młodzieży - luty 2015 r. - 4 godz. dydaktyczne
 2. Warsztaty z żonglerki - 3 warsztaty - marzec 2015 r. - 12 godz. dydaktycznych
 3. Warsztat z modelowania balonów - kwiecień 2015 r. - 4 godz. dydaktyczne
 4. Spotkanie edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy - maj 2015 r. - 6 godz. dydaktycznych
 5. Warsztat z malowania buziek i tworzenia wielkich baniek mydlanych - czerwiec 2015 r. - 4 godz. dydaktyczne
 6. Warsztat "Tańce integracyjne" - listopad 2015 r. - 4 godz. dydaktyczne
 7. Warsztat "Zabawy z chustą animacyjną" - grudzień 2015 r. - 4 godz. dydaktyczne

W trakcie trwania projektu zaangażowano 3 asystentów, którzy pomagali koordynatorowi i konsultantowi m.in. w administrowaniu stroną internetową, mediami społecznościowymi, tworzeniu i porządkowaniu dokumentacji dotyczącej funkcjonowania wolontariatu w GOPS, kontaktowaniu się z wolontariuszami pracującymi na rzecz Ośrodka, organizacji warsztatów dla wolontariuszy i spotkań Klubu Wolontariusza. Łącznie przepracowali 42 godziny.

- Ferie z plastyką

Projekt „Ferie z plastyką” był skierowany do dzieci w wieku szkolnym miedzy 6 a 12 rokiem życia. Warsztaty miały na celu atrakcyjne spędzenie czasu wolnego przez dzieci, zarówno dzieci Klientów Ośrodka jak mieszkańców Gminy. Odbyły się cztery spotkania warsztatowe, w czterech lokalizacjach na ternie gminy:

 • 20 stycznia – w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi
 • 22 stycznia – w Bibliotece w Michałowicach
 • 27 stycznia – w Opaczy Kolonii
 • 29 stycznia w świetlicy w Komorowie

Przy projekcie pomagały cztery wolontariuszki (prace organizacyjno – porządkowe, praca z dziećmi). Łączny czas pracy wolontariuszek wyniósł 12 godzin.

- Półkolonie/Workcamp w Opaczy

Półkolonie były zorganizowane dla 30 dzieci mieszkających na terenie Gminy Michałowice. W projekcie brało udział 7 wolontariuszy z zagranicy (m.in. z Hiszpanii, Korei, Portugalii Ukrainy, Włoch) oraz 5 wolontariuszy GOPS – wolontariusze wspólnie pomagali w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dla dzieci. Łącznie przepracowali 720 godzin.

- Projekt „Aktywni do setki”

W marcu 2015 r. GOPS przystąpił do projektu „Aktywni do setki” na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Warszawie. Projekt miał na celu wsparcie ośrodka w rozwijaniu idei wolontariatu wśród seniorów. Pracownicy GOPS odbyli szereg spotkań na temat wolontariatu z kołami emerytów i rencistów z terenu gminy.

W dniu 21 listopada 2015 r. miała miejsce pierwsza akcja społeczna z udziałem wolontariuszy seniorów na terenie Gminy Michałowice. W trzech lokalizacjach – Michałowice, Opacz-Kolonia, Komorów – odbyły się Międzypokoleniowe warsztaty każdego wieku. Akcja miała na celu integrację międzypokoleniową seniorów i młodzieży, w tym dzielenie się talentami, umiejętnościami oraz wytworzenie upominków, które zostały wykorzystane podczas Gminnego Dnia Wolontariusza. Uczestnicy warsztatów mogli nabyć umiejętności z zakresu dekorowania pierników, wyszywania wełną, decoupage, haftu krzyżykowego oraz techniki zdobienia kartek świątecznych iris folding. Prowadzącymi warsztaty były mieszkanki, seniorki oraz członkinie Kół Emerytów i Rencistów. Łącznie przepracowali 42 godziny.

W ramach projektu „Aktywni do setki” realizowanego na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Warszawie, możliwe było uczestnictwo 1 pracownika w 3 szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje:

 • „Sieć w sieci, organizowanie społeczności poprzez nowoczesne narzędzia IT”
 • „Moderowanie pracy grupowej”
 • „Animacja wolontariatu senioralnego w środowisku lokalnym”

Projekt był dofinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Koalicja na rzecz wolontariatu

W 2015 r odbyły się 3 spotkania przedstawicieli organizacji i instytucji pozarządowych działających na terenie Gminy związanych z działalnością woluntarystyczną. W trakcie ich omawiane są bieżące problemy i wymieniane ważne informacje. Celem spotkań jest szansa na wzajemne poznanie się, nawiązanie kontaktów oraz wymianę doświadczeń i praktyk pomiędzy jednostkami już pracującymi z wolontariuszami a tymi, które dopiero zamierzają współpracę rozpocząć. W trakcie spotkań omawiany był między innymi nowy Regulamin wynagradzania wolontariuszy podczas Gminnego Dnia Wolontariusza.

Projekty – wnioski o fundusze zewnętrzne

Przy współpracy z 2 wolontariuszami powstały 2 projekty:

 • projekt Dyskusyjnego Klubu Filmowego – złożony w konkursie FIO-Mazowsze lokalnie 2015, Inicjatywy oddolne
 • rojekt Klubu wsparcia rodziny w Opaczy Kolonii – złożony w konkursie grantowym Fundacji Aviva „To dla mnie ważne”

Projekty nie otrzymały dofinansowania.

Ogłoszenia „Wolontariusz poszukiwany”

W 2015 r. GOPS opublikował 4 ogłoszenia (strony internetowe GOPS, Facebook) określające konkretne zapotrzebowanie na wolontariusza. Ogłoszenia dotyczyły:

 • poprowadzenia zajęć z j. włoskiego dla seniorów
 • pomocy os starszej w robieniu zakupów
 • pomocy os. starszej w noszeniu węgla
 • poprowadzenia spotkań/ zajęć grupy wsparcia lub konsultacji indywidualnych dla osób chorujących na cukrzycę.

Na zamieszczone ogłoszenia odpowiedzieli chętni wolontariusze (2 już współpracujących z GOPS oraz 2 nowe osoby), którzy zostali wprowadzeni w nowe obowiązki przez Koordynatora. Podpisano 2 porozumienia.


Wydarzenia

-Gminny Dzień Wolontariusza –28.11.2015 r.

Do wyróżnienia zgłoszonych zostało 43 wolontariuszy przez 11 instytucji i organizacji działających na terenie naszej gminy. Wójt Gminy Michałowice wręczył dyplomy i upominki dla Wolontariuszy, którym przyznano tytuł Wolontariusza Roku 2015.

Klub Wolontariusza

W roku 2015 r. odbyły się 4 spotkania Klubu Wolontariusza. Łącznie brało w nich udział 43 wolontariuszy.

GOPS w ramach wolontariatu współpracuje z:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie
 • Gminna Biblioteka Gminna W Michałowicach
 • Koordynatorzy Szkolnych Klubów Wolontariusza w szkołach w Nowej Wsi, Komorowie i Michałowicach
 • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie
 • Stowarzyszenie Salutaris w Komorowie
 • Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu Gminy Michałowice
 • Koordynator regionu Michałowice Nadarzyn w akcji „Szlachetna Paczka”
 • ZHP Pruszków

Promocja

W roku 2015 r. na temat wolontariatu i akcji wspieranych przez naszych wolontariuszy pojawiły się artykuły:

Strona internetowa Urzędu Gminy:

 • Taneczna biesiada przy ognisku – piknik w Regułach
 • Dzień Wolontariusza Gminy Michałowice

Strona internetowa GOPS

 • Kolorowe Ferie zimowe- warsztaty plastyczne
 • Zostań Wolontariuszem Animatorem
 • Zostań wolontariuszem -asystentem koordynatora
 • Poszukujemy wolontariuszy
 • Oddaj swój głos na inicjatywę GOPS Gminy Michałowice
 • Szlachetna Paczka juz po raz 15
 • Warsztaty międzypokoleniowe dla każdego
 • Gminny Dzień Wolontariusza 2015
 • Mikołajkowa Niespodzianka
 • Podziel się z sąsiadem

Artykuły w Biuletynie Informacyjnym Gminy Michałowice

 • nr 2 – marzec 2015 – str. 12 – artykuł „Ruszyły warsztaty dla wolontariuszy-animatorów”, Dominika Dąbek
 • nr 6 – grudzień 2015 – str. 10 -11 – artykuły „Dzień Wolontariusza Gminy Michałowice”, Stanisław Szałapak, oraz „Międzypokoleniowe warsztaty”, Natalia Kremplak

Strona internetowa wolontariatu

Ponadto na stronie utworzono galerie relacjonujące wydarzenia z udziałem wolontariuszy w 2015 r. – zdjęcia z warsztatów, spotkań i akcji.

Klub Wolontariusza – grupa zamknięta na portalu Facebook

Klub Wolontariusza Gminy Michałowice, dostępny dla wolontariuszy jako platforma komunikacji z młodzieżą, skupia on 91 członków.

Strona „Wolontariat w Gminie Michałowice” na portalu Facebook

Strona służy do umieszczania krótkich ogłoszeń oraz relacji dotyczących wydarzeń z udziałem wolontariuszy. Na koniec 2015 r. liczba osób, które "polubiły" stronę wynosiła 95.

wykres

źródło: Facebook, statystyka dotycząca strony

Poniżej zestawiono posty najbardziej popularne wśród odbiorców. Należy zauważyć, iż są to głównie ogłoszenia typu "Wolontariusz poszukiwany" (często ponad 500 wyświetleń). Liczba wyświetleń i szybkość reakcji na ogłoszenia pozwalają stwierdzić, iż strona internetowa Wolontariatu w Gminie Michałowice na Facebook jest skutecznym kanałem informacyjnym na temat gminnego wolontariatu.

tabela

źródło: Facebook, statystyka dotycząca strony

Natalia Kremplak, konsultant ds. wolontariatu