237

Wolontariat w Gminie Michałowice

Rys historyczny

Od wiosny 2005 roku Ośrodek, rozpoczął przygotowanie do wdrożenia projektu „Wolontariat w OPS”. Pierwszym etapem wprowadzania wolontariatu w struktury OPS, było nawiązanie kontaktu z Centrum Wolontariatu w Warszawie i przeszkolenie koordynatora. Rezultatem prac przygotowawczych, było I inauguracyjne spotkanie wolontariuszy 25 kwietnia 2005. W ciągu roku, sukcesywnie zgłaszali się do ośrodka nowi wolontariusze, aby na jego koniec osiągnąć liczbę 24. Polem działania, były akcje przygotowywane z lokalnymi parterami. Takie jak organizowana od 2004 r. „Mikołajkowa Niespodzianka”, od 2005 r. „Podziel się z sąsiadem” wspólnie ze Stowarzyszeniem K-40, Festyn z Okazji Dnia Dziecka i Matki w 2005 roku który wspierało 20 wolontariuszy. Oprócz tych przedsięwzięć wolontariusze pracowali z indywidualnymi osobami (osoby starsze, udzielanie korepetycji). Te pierwsze działania zainicjowały i wskazały drogę rozwoju wolontariatu. W 2005 r. po raz pierwszy odbył się na terenie Gminy Michałowice- Gminny Dzień Wolontariusza, który został objęty patronatem Wójta Gminy. Rok 2006 zapoczątkował, pierwsze rozmowy ze szkołami, początkowo z LO w Komorowie, a później z innymi placówkami. Działania podejmowane przez ośrodek w obszarze wolontariatu stały się cykliczne i systematyczne. Przynosiły radość i widoczne korzyści dla coraz szerszego grona odbiorców. Pozytywnie wpływały na wizerunek ośrodka. Wolontariat, dzięki wartościom jakie promuje stał się narzędziem służący wychowaniu i edukacji. Wychodził również naprzeciwko oczekiwaniom osób potrzebujących. Wszystkie korzyści, doprowadziły do chęci rozszerzenia idei poza ośrodkiem i popularyzowania jej. Rada Gminy przyjęła Uchwałę XVIII/112/2008 z dnia 31.03.2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008-2013. Uchwała zapowiadała powstanie programu „Ośrodek Pomocy Społecznej jako Gminne Centrum Wolontariatu” na lata 2010- 2013. W roku 2009 został przygotowany szczegółowy opis program i zaakceptowany przez kierownika. Program ten ma na celu: szerzenie idei wolontariatu oraz wsparcie wolontariuszy i organizacji zatrudniających wolontariuszy. Zadania jakie podejmowane są w ramach programu:

  • stworzenie realnego miejsca, w którym gromadzone będą wszelkie informacje dotyczące wolontariatu Miejsce to - Gminne Centrum Wolontariatu zostało uroczyście otwarte podczas Gminnego Dnia Wolontariatu 29 listopada 2011 roku, w którym odbywają się spotkania uczestników klubu wolontariusza oraz w którym koordynator wolontariatu wypełnia swoje obowiązki, inicjuje programy wolontarystyczne, dba o dokumentację i promocję działań. Ma określone godziny dyżurów. Budynek mieści się, przy ul. Ryżowej 90 w Opaczy.

  • pośrednictwo w zatrudnianiu wolontariuszy- koordynator wolontariatu wspiera wolontariuszy w znalezieniu miejsca, w którym mógłby się realizować, np. ułatwia nawiązanie kontaktu z organizacjami czy instytucjami, dba o dokumentację, nawiązuje kontakty z organizacjami, także z poza Gminy.

  • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Michałowice- koordynator nawiązuje współpracę z organizacjami i instytucjami z terenu Gminy. Na chwilę obecną prowadzona jest współpraca z 3 szkołami (np. organizacja apelu tematycznego dotyczącego wolontariatu, wsparcie w prowadzenie szkolnych klubów wolontariatu), przedszkolem, Stowarzyszeniem K40, Stowarzyszeniem Aktywnych Seniorów, Kołem Emerytów i Rencistów w Komorowie, Biblioteką Publiczną w Komorowie, partnerstwem lokalnym na rzecz rozwoju Gminy Michałowice „Ogniwo”,

  • poradnictwo dla kół wolontariatu- koordynator wolontariatu spotyka się z koordynatorami szkolnych kół wolontariusza wspiera w prowadzeniu dokumentacji, udostępnia wzory druków, wspiera organizację pracy dla wolontariuszy, włącza wolontariuszy szkolnych w działania GOPS. Rodzaj wsparcia jest dostosowany do aktualnych potrzeb szkół. Efektem programu jest funkcjonowanie szkolnych kół we wszystkich 3 placówkach oświatowych.

  • organizowanie Dnia Wolontariatu- corocznie organizowany jest Gminny Dzień Wolontariusza, który od 2010r skupia wolontariuszy i organizacje zatrudniające wolontariuszy w Gminie. Spotkanie to jest wykorzystywane jako moment złożenia podziękowań za prace, ale także ewaluację dotychczasowych działań oraz próbę wypracowania dalszych kierunków w roku 2011 podczas spotkania przeprowadzono badanie ankietowe wśród wolontariuszy oraz innych uczestników, które zostało wykorzystane do przygotowania planu pracy na rok 2012.

  • prowadzenie spotkań w ramach Klubu Wolontariusza – inicjatywa, która skupia wszystkich wolontariuszy z terenu gminy niezależnie od miejsca wykonywania pracy wolontarystycznej. Celem spotkań klubu jest rozwój wolontariuszy, podczas spotkań wolontariusze integrują się, prowadzą nawzajem dla siebie spotkania tematyczne przedstawiając swoje pasje i zainteresowania, szczegółowy plan spotkań i relacje na stronie wolontriat.michalowice.pl

  • przygotowanie i dystrybucja materiałów dotyczących wolontariatu (ulotki, plakaty)-w ramach tego zadania zostały wyprodukowane ulotki, plakaty oraz koszulki z logo wolontariatu rozpowszechnione przy współpracy z partnerami,

  • promocja wolontariatu w lokalnej prasie i stronach internetowych- zadanie to polega m. in. na prowadzeniu strony poświęconej wolontariatowi wolontariat.michalowice.pl, ale także na dzieleniu się doświadczeniem także poza Gminą. Doświadczenia związane z wdrażaniem wolontariatu, GOPS prezentował podczas Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych w 2010r., a w roku 2012 podczas międzynarodowego seminarium na temat „Osiągnij sukces w OPS przez OSL w działaniu. Zmiana podejścia do ubóstwa” zorganizowanym przez GOPS Gminy Kowala i Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

W efekcie, działań podjętych w zakresie wprowadzania wolontariatu na terenie Gminy, powstała sieć wsparcia społecznego. Każda z instytucji i organizacji działająca na rzecz społeczności lokalnej współpracuje ze sobą. Wciąż sukcesywnie, dostosowywana jest oferta wsparcia dla osób potrzebujących pomocy wolontariuszy. Bardzo duża grupa młodzieży aktywnie włącza się w działalność wolontariacką. Organizowane są dla niech spotkania, w ramach działalności Klubu Wolontariusza. Spotkania jednoczą wszystkich wolontariuszy z terenu Gminy Michałowice oraz działających na jej rzecz. Spotkania mają charakter edukacyjno- integracyjny. W ramach Klubu Wolontariusza, wspólnie wybieramy się na wyjścia. m.in. „Niewidzialna wystawa” w Warszawie i inne wspólne wyjścia. Wolontariusze poprzez działalność w Klubie mogą, atrakcyjnie spędzać czas, spotkać się z grupą osób o podobnych zainteresowaniach oraz uzyskać wsparcie koordynatora i innych wolontariuszy. Spotkania te mają również na celu poszerzenie horyzontów oraz integrację międzypokoleniową. Stają się miejscem integracji osób w różnym wieku.

Wolontariat oddziałuje na osoby potrzebujące w pomocy, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Propaguje na terenie Gminy postawy aktywne, włącza w życie społeczności lokalnej.

Rezultatami działań wolontariuszy jest ponad 1 500 godzin, pracy na rzecz społeczności lokalnej tylko w roku 2012, comiesięczne spotkania, warsztaty szkolące z zakresu wolontariatu, działanie Szkolnych Kół Wolontariatu, organizowane uroczystości z okazji Gminnego Dnia Wolontariusza na ponad 120 osób oraz cykliczne imprezy organizowane z pomocą wolontariuszy.