24.10.2023 11:13

Ogłoszenie o konkursie Wolontariusz Roku 2023

4
Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs „WOLONTARIUSZ ROKU 2023.”
Celem konkursu jest uhonorowanie tytułem „Wolontariusz Roku” osób fizycznych -zwanych dalej wolontariuszem, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują pracę na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz propagowanie idei wolontariatu i postaw prospołecznych.
  1. Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs „WOLONTARIUSZ ROKU 2023.”
  2. Celem konkursu jest uhonorowanie tytułem „Wolontariusz Roku” osób fizycznych -zwanych dalej wolontariuszem, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują pracę na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz propagowanie idei wolontariatu i postaw prospołecznych.
  3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w terminie

od 18 października 2023roku  do 7 listopada 2023 roku

  1. Kandydatów do tytułu „Wolontariusz Roku” można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza dostępnego  na stronie internetowej www.gops.michalowice.pl . W wersji papierowej formularz jest dostępny w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1.
  2. Zgłoszeń mogą dokonywać:
  • podmioty korzystające, o których mowa w art. 42 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (tj. zarówno organizacje pozarządowe jak i organy administracji publicznej ich jednostki organizacyjne a także podmioty lecznicze);
  • osoby fizyczne bezpośrednio korzystające z pomocy wolontariusza.
  1. Wypełniony formularz należy wysłać w formie skanu drogą elektroniczną na adres: sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl. Formularz można także dostarczyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice.
  2.  Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.gops.michalowice.pl
  3.  Rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.gops.michalowice.pl

 

Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka