WOLONTARIAT - czym jest?


Wolontariat jest to „bezpłatne, świadome, dobrowolne działania na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.”
Tak więc, wolontariat rozumiem jako działanie na rzeczy innych osób, za które nie pobieramy wynagrodzenia. Aktywność, którą możemy uznać za wolontarystyczną, musi zostać podjęta świadomie. A więc wolontariusz musi wiedzieć, od kiedy jest wolontariuszem, musi mieć określony zakres pracy, świadomość praw i obowiązków. Kolejnym aspektem pracy wolontariusza, jest dobrowolna chęć podjęcia jej, a więc brak czynników zewnętrznych warunkujących podjęcie działania. Nie możemy mówić o wolontariacie gdy pomagamy rodzinie, przyjaciołom, czy koleżance.  

wolontariat jest: DZIAŁANIE, BEZ WYNAGRODZENIA, ŚWIADOME, OKREŚLONE,  DOBROWOLNE, DLA INNYCH LUDZI  

WOLONTARIAT - w jaki sposób?
Istnieją dwie podstawowe formy wolontariatu. Wolontariat długoterminowy i krótkoterminowy.  
Wolontariat długoterminowy jest  działaniem stałym i sukcesywnym sam określasz ilość przepracowanych godzin w tygodniu np. udzielanie korepetycji raz w tygodniu.  Wolontariat akcyjny (krótkoterminowy) natomiast, jest zawierany w celu wypełnienia jakiegoś zadania, przeprowadzenia działania bądź pomocy w przeprowadzeniu akcji np. pomoc przy festynie, zorganizowanie Dnia Dziecka, przedstawienia dla seniorów.
Wolontariat indywidualny, wolontariusz ma własne wyodrębnione stanowisko pracy, pracuje sam w porozumieniu z koordynatorem i zajmuje się konkretną działalnością, np. współpracuje z dzieckiem autystycznym, z osobą starszą dotrzymując towarzystwa w jej miejscu zamieszkania, indywidualnie pracuje z dzieckiem. Inny jest wolontariat grupowy, w którym wolontariusz współpracuje z grupą osób która jest zaangażowana w realizację projektu.

WOLONTARIAT... TAK czy NIE?

TY POMAGASZ!
pomagasz osobom które znalazły się w trudnej sytuacji
→ pomagasz osobom starszym przełamując poczucie osamotnienia
→ pomagasz dzieciom i młodzieży w trudnościach w nauce
→ pomagasz zmieniać swoje otoczenie
→ poznajesz i integrujesz się ze społecznością w której mieszkasz
→ aktywizujesz innych i zachęcasz do działania

a co dla CIEBIE?
→ samorealizujesz się i rozwijasz się
→ jesteś aktywny
→ otwierasz się na innych ludzi
→ uczysz się komunikacji z innymi ludźmi i środowiskiem
→ uczysz się współpracy i pracy w zespole
→ zbierasz nowe doświadczenia otrzymujesz również zaświadczenie o ich zdobyciu
→ pogłębiasz pasje i szukasz nowych zainteresowań
→ fajnie spędzasz czas

A po co czekać? Sam zmieniaj świat wokół siebie!


WOLONTARIAT w prawie...
Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie reguluje prawne funkcjonowanie wolontariatu oraz  definiuje wolontariusza – „wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy na zasadach określonych w ustawie.” Ustawodawca określa na rzecz kogo wolontariusze mogą wykonywać świadczenia: organizacje pozarządowe, organów administracji publicznej i jednostek podległych tym organom, w szczególności działalność pożytku publicznego wyłączając prowadzoną przez nie działalność gospodarczą. Pracę wolontariusza reguluje porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych,  zawarte między wolontariuszem „świadczeniodawcą”, a organizacją czy organem na rzecz którego świadczy usługi - określonym w ustawie jako „korzystający”. Skutki prawne zawartego porozumienia reguluje Kodeks Cywilny.